Wyniki prac badawczych prezentowane w trakcie Sympozjum są publikowane w formie rozdziałów w książce pod tytułem "Analiza przepływowa - metody i zastosowania". Drugi tom ukazał w 2008 roku (WUJ, Kraków, ISBN 978-83-233-2510-9).

 

Spis treści

Słowo wstępne

Marek Trojanowicz
Nanostruktury w analizie przepływowej

Ilona Grabowska, Michał Chudy, Artur Dybko, Zbigniew Brzózka
Mikroukłady przepływowe do oznaczania wybranych bioanalitów

Justyna Dobrowolska, Paweł Kościelniak, Sabine Becker
Układ wstrzykowo-przepływowydo analizy próbek o nanolitrowych objętościach metodą ICP-MS

Paweł Kościelniak
Wybrane aspekty kalibracji metodą dodatków wzorca w analizie przepływowej

Joanna Kozak, Marzena Wójtowicz
Miareczkowanie gradientowe we wstrzykowej analizie przepływowej

Maciej Stafiński
Praktyczne zastosowania analizy przepływowej

Anatol Kojło, Elżbieta Wołyniec
Oznaczenia dwuskładnikowe w analizie wstrzykowo-przepływowej z detekcją spektrofotometryczną. Oznaczanie adrenaliny i noradrenaliny

Piotr Hałaburda
Zastosowanie zaworów elektromagnetycznych w analizie przepływowej

Beata Rozum, Łukasz Tymecki
Zastosowania potencjometrycznej detekcji aktywności fosfatazy alkalicznej w warunkach wstrzykowej analizy przepływowej

Przemysław Bieganowski, Elżbieta Zwierkowska, Magdalena Maj-Żurawska
Sitodrukowane elektrody czułe na jony chlorkowe w układzie przepływowym

Robert Koncki
Systemy wstrzykowej analizy przepływowej do kontroli terapii hemodialitycznej

Agata Granis, Ewa Poboży, Elena Dominguez, Arantzazu Narvaez-Garcia, Marek Trojanowicz
Konstrukcja i zastosowanie amperometrycznego bioczujnika z unieruchomioną oksydazą aryloalkoholową do oznaczania alkoholi aromatycznych w układzie FIA

Jacek Musijowski, Marek Trojanowicz
Oznaczanie całkowitego fluoru organicznego metodą analizy wstrzykowo-przepływowej z reakcją defluoryzacji prowadzoną off-line bezpośrednio na złożu stałego sorbenta

Krystyna Pyrzyńska
Wykorzystanie stałych reaktorów w analizie przepływowej

Krystyna Pyrzyńska
Sorpcja jonów metali w układach przepływowych

Marta Gawin, Anna Tobiasz, Stanisław Walas
Zatężanie jonów metali ciężkich z wykorzystaniem stałych sorbentów

Anna Tobiasz, Marta Gawin, Stanisław Walas
Polimery dopasowane jonowo – nowe sorbenty do zatężania miedzi(II)

Krzysztof Kilian, Krystyna Pyrzyńska
Porównanie sorpcyjnych układów przepływowych do oznaczania kadmu metodami spektrometrii atomowej