VIII Ogólnopolskie Sympozjum pn. "Analiza przepływowa" odbyło się w Białymstoku, w dniach 19 i 20 września 2012 roku. Sympozjum stanowiło Sekcję 55. Zjazdu Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (16-20 września 2012 r.). Organizacji Sympozjum podjęli się pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem profesora Anatola Kojło. W obradach czynny udział brali pracownicy i studenci z czterech jednostek naukowych: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jak również inne osoby będące uczestnikami Zjazdu i zainteresowane tematyką.

        W trakcie pięciu sesji Sympozjum wygłoszono sześć wykładów, jedenaście komunikatów oraz zaprezentowano osiem plakatów.

        Tematyka wykładów objęła omówienie nowych sposobów detekcji w układach przepływowych (Sławomir Kalinowski „Detektory przepływowe z bezpośrednim wstrzykiem", Łukasz Tymecki „Optoelektroniczne detektory analityczne typu PEDD"), chemiluminescencyjnych metod oznaczania polifenoli (Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk „Chemiluminescencyjne metody oznaczania sumy polifenoli pochodzenia roślinnego") oraz zagadnień dotyczących przygotowania próbek do analizy (Stanisław Walas „Zastosowanie technik przepływowych do wstępnego przygotowania próbek on-line z oznaczaniem metodami atomowej spektrometrii", Beata Godlewska-Żyłkiewicz „Analityczne zastosowania polimerów z odwzorowanymi jonami metali w układach przepływowych"). Ponadto w ramach wykładów przybliżono technikę frakcjonowania w polu sił (Jacek Archemowicz „Frakcjonowanie w polu sił przepływu – techniki AF4 i HF5 sprzężone z detekcją rozpraszania światła laserowego statycznego (MALS) i dynamicznego (QUELS)").

        Przedstawione komunikaty dotyczyły zarówno przeglądu wybranych zagadnień jak i prezentacji wyników badań własnych. W komunikatach przeglądowych dokonano porównania układów przepływowych do realizacji uogólnionej strategii kalibracyjnej, przedstawiono trendy w rozwoju przepływowych sensorów i biosensorów typu PEDD oraz w dziedzinie projektowania i syntezy sorbentów przeznaczonych do zatężania jonów miedzi. Dokonano również przeglądu procedur oznaczania tego analitu w przepływie z zastosowaniem mikroekstrakcji w układach typu ciecz-ciecz oraz ciecz-ciało stałe.

        Prezentacje dotyczące badań własnych objęły zagadnienia dotyczące zastosowania technik przepływowych do oznaczania antybiotyków tetracyklinowych, jednoczesnego oznaczania Fe(II) i Fe(III), wydzielania i wzbogacania jonów Cr(III) i Pd(II) techniką SPE z zastosowaniem polimerów z odwzorowanymi jonami jak również wykorzystania optoelektronicznych detektorów przepływowych do oznaczania kreatyniny, białek, jonów fosforanowych, amonowych oraz możliwości zastosowania detektorów tego typu w pomiarach turbidymetrycznych i nefelometrycznych,.

        Uzupełnienie wystąpień ustnych stanowiła sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano: multikomutacyjny układ przepływowy do realizacji uogólnionej metody kalibracyjnej, układ wstrzykowo-przepływowy do badania zależności pomiędzy odzyskiem analitu a prawdziwością wyniku analitycznego, dwuwiązkowy fotometryczny detektor PEDD z bezpośrednim wstrzykiem, układy z detekcją chemiluminescencyjną do oznaczania jonów Cr(III) w wodach powierzchniowych, parabenów w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych, polifenoli w próbkach żywności oraz układ do błyskowego naświetlania roztworów w przepływie. Przedstawiono również ocenę właściwości sorpcyjnych polimerów z odwzorowanymi jonami rutenu otrzymanych metodą polimeryzacji blokowej i suspensyjnej, zastosowanych do wydzielania i oznaczania analitu w wodzie rzecznej, ściekach komunalnych i w trawie.

        Różnorodna tematyka przedstawionych prezentacji stała się okazją do żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Na uwagę zasługuje liczny i czynny udział w sympozjum studentów i doktorantów, szczególnie z Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie Sympozjum odbyło się również pierwsze spotkanie Zespołu Automatyzacji Metod Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

        Organizatorzy zaproponowali bogaty program kulturalny i towarzyski zarówno w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego jak i przygotowany specjalnie dla uczestników Sympozjum. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad mieliśmy okazję spotkać się na bankiecie Zjazdu. Następnego dnia byliśmy na uroczym spacerze po Białymstoku połączonym ze zwiedzaniem m.in. pałacu Branickich (w którym mieści się siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), obejrzeliśmy przedpremierową próbę opery „Straszny dwór" Stanisława Moniuszki w nowo powstałym, imponującym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej a następnie chętni udali się na dyskotekę. Po zakończeniu obrad Sympozjum, wzięliśmy udział w wycieczce do Tykocina, gdzie zwiedziliśmy m.in. synagogę, dom talmudyczny i zrekonstruowany fragment zamku. Wycieczkę i spotkanie zakończyliśmy uroczystą, zorganizowaną specjalnie dla uczestników Sympozjum, kolacją w Kiermusach.

        Serdecznie dziękujemy Organizatorom Sympozjum za wspaniałe przygotowanie spotkania oraz bardzo życzliwe przyjęcie.

fot. Paweł Knihnicki